Gói Pub 2 ( Tiệm Nét)

[Xem ngay]

Gói Pub 2 ( Tiệm Nét)

 • Data: 50Mbps
 • Giá cước: 990.000đ
 • Time: 01 tháng
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
Gói Fast 100

[Xem ngay]

Gói Fast 100

 • Data: Tốc độ 200Mbps
 • Giá cước: 4.400.000đ
 • Time: 01 tháng
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
Gói Fast 80

[Xem ngay]

Gói Fast 80

 • Data: Tốc độ: 180Mbps
 • Giá cước: 2.200.000đ
 • Time: 01 tháng
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
Gói Fast 60 Plus

[Xem ngay]

Gói Fast 60 plus

 • Data: Tốc độ:120Mbps
 • Giá cước: 1.400.000đ
 • Time: 01 tháng
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
Gói Fast 60

[Xem ngay]

Gói Fast 60

 • Data: Tốc độ:120Mbps
 • Giá cước: 880.000đ
 • Time: 01 tháng
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
Gói Fast 50

[Xem ngay]

Fast 50

 • Data: Tốc độ:100Mbps
 • Giá cước: 660.000đ
 • Time: 01 tháng
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
Fast 40plus

[Xem ngay]

Fast 40 Plus

 • Data: Tốc độ: 80Mbps
 • Giá cước: 440.000đ
 • Time: 01 tháng
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
Gói Net 5 plus

[Xem ngay]

Net 5Plus

 • Data: Tốc độ: 150Mbps
 • Giá cước: 430,000đ
 • Time: 30 ngày
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
Gói Net 4 Plus

[Xem ngay]

Gói Net 4plus

 • Data: Tốc độ: 70Mbps
 • Giá cước: 260.000đ
 • Time: 30 ngày
 • NV Tư vấn: 0987.183.777
4